Chăm sóc sức khỏe chủ động là kiểm soát và tác động tích cực lên các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe mọt cách chủ động, bằng các phương pháp khoa học, đơn giản, tiết kiệm, dễ thực hiện để hình thành những THÓI QUEN TỐT cho sức khỏe. Trong đó đặc biệt chú trọng hai yếu tố DINH DƯỠNG và VẬN ĐỘNG
  • Dinh dưỡng & Vận động quyết định tới 70% sức khỏe.
  • Kiểm soát được dinh dưỡng & vận động là cơ bản kiểm soát được sức khỏe
  • Kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng cân bằng, vận động tích cực hợp lý và lối sống lành mạnh là phương thức tốt nhất để chăm sóc sức khỏe chủ động!